^nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Desatero pro rodiče předškoláka

Ministerstvo školství vydalo Desatero pro rodiče dítěte předškolního věku.
Podívejte se, co všechno má zvládnout předškolák před tím, než nastoupí do první třídy.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo,
      být samostatné v sebe-obsluze

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (hází a chytá míč, běhá, skáče,..)
 • svlékne se, oblékne, postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
 • je samostatné při jídle
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, toaletní papír, uklidí si)
 • zvládá drobné úklidové práce (uklidí předměty, připraví pomůcky, srovná hračky)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

 • zvládá odloučení od rodičů, vystupuje samostatně, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně, dovede odložit přání, přizpůsobit se) 
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování, dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 • vyslovuje správně všechny hlásky, mluví ve větách, vypráví příběh, popíše situaci
 • mluví většinou gramaticky správně, má přiměřenou slovní zásobu
 • srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, respektuje pravidla rozhovoru
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím vede stopu tužky
 • tahy jsou při kreslení plynulé (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 • rozlišuje a porovnává znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál …)
 • nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se
      v elementárních matematických pojmech

 • má představu o čísle (chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu do pěti)
 • porovnává počet dvou souborů do pěti prvků
 • rozpozná základní geometrické tvary, rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria ( podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • rozumí časoprostorovým pojmům (nad, pod, dole, nahoře, dříve, později, včera, dnes),
  pojmům označujícím velikost, hmotnost (dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si
      zapamatovat a vědomě se učit

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (soustředí se na činnosti, které nejsou zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně
 • neodbíhá k jiným činnostem, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů, pracuje samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé,
      schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi, kamarádí se
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • chová se přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky,…)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných a sportovních akcí
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 • vyzná se v prostředí domova, školy, spolehlivě se orientuje v blízkém okolí
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace (dovede vyřídit vzkaz, nakoupit, telefonovat)
 • ví, jak se má chovat (doma, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě …)
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických
 • rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím (počasí a jeho změny, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na, uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná základní pravidla chování, zná faktory poškozující zdraví (kouření) uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování

2014 @ Mgr. Martina Trojánková                                                                                                                                                                                  administrace    mail